Преливаема язовирна стена на р. Соколица

 

Съгласно договора ни с енергийна компания Марица Изток 3 за изпълнение на строителен надзор на преливаема язовирна стена на р. Соколица по отношение на нашите ангажименти извършихме следното:

 

  • Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите;
  • Строителен надзор по закона за устройството на територията;
  • Контрол на количествата и качествата на вложените в строежа материали;
  • Контрол на количествата и качеството и качеството на изпълнените работи;
  • Подготовка на документи за назначаване на Държавна приемателна комисия;
  • Връзка с компетентните държавни контролни органи и общинска администрация.

Допълнителна информация

 

Високите води на р. Соколица наложиха изграждането на преливаем яз. Той е изцяло бетонов. Дължината на преливния ръб е 40 м. Язът е поместен изцяло в коритото на реката.

В тялото му са предвидени четири промивни отвора, с цел по-добро промиване на наносите. Размерите на тези отвори са 1000/1000 мм.

Дънните отвори са нормално затворени, чрез савачни табли.

За предпазване на бреговете преди и след яза са изградени подпорни стени. Пространството между подпорните стени и естествения бряг е запълнено с чакълест материал от изкопите на стените и яза.

Пред яза е изградена стоманобетонна плоча с дължина 5 м, която има за задача да подобри устойчивостта му.

Височината на стената, типа на преливника, дължината на преливния ръб и височината на подпорните стени осигуряват провеждането на водните количества, без заливане на околните терени.

 

 

 

Начало | За нас | Проекти | Услуги | Контакти

 

© 2016 StroyControl