Интегрирано използване на термоминералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река - Елидже

 

Съгласно договора ни с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на строителен надзор и Инженер на проекта на обект интегрирано използване на термоминералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река - Елидже по отношение на нашите ангажименти извършихме следното:

 

  • Оценка на съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите;
  • Подготовка на документи за издаване на строително разрешение;
  • Строителен надзор;
  • Контрол на количествата и качествата на вложените в строежа материали;
  • Контрол на количествата и качеството на изпълнените работи;
  • Консултант по договора за строителство.

Допълнителна информация

 

Изграждането на геотермална отоплителна система на гр. Златоград бе заложено като приоритетно в Общинската програма за енергийна ефективност 2008-2013 г., така и в Общинския план за развитие 2005-2013 г.

Окончателният проект предвиждаше изграждането на геотермална отоплителна система на гр. Златоград, за нуждите от топлофициране на сградите на основното училище в гр. Златоград – ОУ ”В. Левски“, средно-образователното училище вграда – СОУ ”Антим I-ви”, гр. Златоград, детските градини и ясла в града – ЦДГ ”Радост”, гр. Златоград, ЦДГ ”Снежанка”, гр. Златоград, детска ясла „Мир”, гр. Златоград, болницата – МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” гр. Златоград, Общинска администрация и читалище „Просвета”.

Изготвянето на идейния проект за обект “Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград", към проект BG2006/018-387.03.03 „Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река - Елидже” е финансиран с безвъзмездна помощ по проект “Устойчиво използване на геотермалните източници в България”, който се администрира от Световната банка в сътрудничество с Министерството на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите и община Златоград.

През 2004 г. е разработен проект за “Интегрирана употреба на термоминералните води акумулирани в геотермалната система Ерма река – Елидже” /чрез проект по рамков договор AMS/451 LOT № 6 - БГ 20002/000-624-06 с изпълнител HPS KDRRESS PICKEL IFNSULT AG, Германия/.

В “Оценка на източника на геотермална енергия” е потвърден динамичен ресурс на хидротермалната система между 30 и ≈ 55 л/с. В момента утвърденият воден ресурс за геотермалното находището е 10,5 л/с.

Строежът е разделен на 4 етапа:

– ЛОТ1: Водовземно съоръжение;

– ЛОТ2: Топлопровод от водовземно съоръжение до геотермална централа в гр. Златоград;

– ЛОТ3: Геотермална станция;

– ЛОТ4: Градска топлопреносна мрежа и абонатни станции до осем обекта с обществено предназначение на територията на гр. Златоград.

За строежа е подписан акт за откриване на строителната площадка на 29.06.2009 г.

На 19.11.2009 г. на МРРБ поиска спиране на строителството поради липса на финансиране.

 

 

 

Начало | За нас | Проекти | Услуги | Контакти

 

© 2016 StroyControl