Нова когенерационна инсталация в ТЕЦ Пловдив Север

 

Съгласно договора ни с ЕВН България Топлофикация за изпълнение на строителен надзор на обект нова когенерационна инсталация в ТЕЦ Пловдив север по отношение на нашите ангажименти извършихме следното:

 

  • Оценка на съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите;
  • Подготовка на документи за издаване на строително разрешение;
  • Строителен надзор;
  • Контрол на количествата и качествата на вложените в строежа материали;
  • Контрол на количествата и качеството и качеството на изпълнените работи;
  • Контрол при провеждане на функционални тестове;
  • Подготовка на документи за назначаване на Държавна приемателна комисия;
  • Връзка с компетентните държавни контролни органи и общинска администрация;
  • Участие в работата на комисията.

Допълнителна информация

 

ЕВН България Топлофикация е второто по големина топлофикационно дружество в България. Разполага с две генериращи централи ТЕЦ Пловдив Север и ОЦ Пловдив Юг.

Топлофикационното дружество е придобито от ЕВН през декември 2007 г.

Дружеството притежава два лиценза – за производство на топлинна и електрически енергия и за снабдяване с топлинна енергия. EVN България топлофикация снабдява с топлинна енергия 33 000 клиенти в Пловдив.

Във връзка с изтичането на ресурса на генериращите мощности в ТЕЦ Пловдив Север и с политиката на ЕВН за производство на топлинна енергия с високо ефективни методи ЕВН България Топлофикация възлага на Сименс изграждането на нова когенерационна инсталация.

Инсталацията повишава сигурността на топлоснабдяването на град Пловдив, както и високо ефективно производство на топлина и е стъпка към извеждане от експлоатация на стари, неефективни и извън екологичните норми топлоелектрически централи в страната. Работата на новата инсталация дава възможности както за замяна на част от работещата в момента централа, така и за разширяване на топло снабдителната мрежа в град Пловдив.

Новата инсталация е с брутна електрическа мощност от 51,5MW и номинална топлинна мощност от 123,1MWth. Енергоблокът подава енергия в размер до 49,9MW към националната електроразпределителна система, а останалите 1,6MW са за собствени нужди. Когенерациите, по-конкретно тези, ползващи природен газ в елементите на комбинирания цикъл, намират успешно приложение в вистемите за централизирано топлоснабдяване. Комбинираните системи са базирани на съчетаването на газов и парен цикъл. Основните компоненти са газова турбина с генератор, котел – утилизатор и парна турбина с генератор. Чрез ползването на съвременни технологични решения се постига много висока обща ефективност на производството на топлинна и електрическа енергия. За гориво в когенерацията на ЕВН се използва природен газ, който изгаря в газова турбина с висок КПД. Изходящите газове от горивния процес се ползват в производството на водна пара в котел – утилизатор. В паро – водния цикъл произведената пара задвижва парна турбина с генератор, а останалата топлинна енергия на парата се подава към топлофикационната мрежа. Чрез генераторите на двете турбини се произвежда общото количество електроенергия.

Инсталация се захранва от нов газопровод с налягане 24 – 25 Bar. Съоръженията на когенерационната централа заемат приблизително 3000 м2 от площадката на ЕВН ТЕЦ Пловдив Север. Основната производствена сграда на новата централа се изгражда на изток от съществуващата централа.

Връзката към националната електроразпределителна система e посредством разширение на ОРУ – 110kV, собственост на НЕК и намиращо се на площадката на ЕВН ТЕЦ Пловдив Север.

 

 

 

Начало | За нас | Проекти | Услуги | Контакти

 

© 2016 StroyControl