Пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води

 

Съгласно договора ни с енергийнакомпания Марица Изток 3 за изпълнение на строителен надзор на пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води по отношение на нашите ангажименти извършихме следното:

 

  • Оценка на съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите;
  • Подготовка на документи за издаване на строително разрешение;
  • Строителен надзор;
  • Контрол на количествата и качествата на вложените в строежа материали;
  • Контрол на количествата и качеството на изпълнените работи;
  • Контрол при провеждане на функционални тестове;
  • Подготовка на документи за назначаване на Държавна приемателна комисия;
  • Връзка с компетентните държавни контролни органи и общинска администрация;
  • Участие в работата на комисията.

Допълнителна информация

 

В случай, че количествата вода в сгуроотвалите са по-големи от консумацията, необходима за разреждане на сместа от сгур и гипс, излишната вода се изпомпва под контрола на регулиращ вентил от помпената станция за пречистена вода в пречиствателната станция за отпадни води.

В пречиствателната станция за отпадни води се отстраняват тежките метали и суспендираните твърди вещества. Пречиствателната станция за отпадни води е предвидена за пиков дебит от 1000 m³/h.

Максималният проектен дебит е 830 m³/h, а средният бъде около 500 m3/h.

В първия басейн за утаяване, водата се третира с вар за увеличаване на нейната pH-стойност.

Във втория басейн за утаяване, стойността на pH се контролира и стабилизира на втори етап посредством дозиращ вентил, контролиран от pH-метъра.

В басейна за флокулация се дозира помощен химикал за флокулация (органичен поли-електролитен разтвор) пропорционално на входящата вода за предизвикване на флокулация в коагулираната вода.

От басейна за флокулация водата постъпва в кръгъл утаителен резервоар. Утайката в него, състояща се от хидроксиди на тежки метали и други суспендирани твърди вещества, се отделя по гравитачен път. Пречиствателят е предвиден с гребло, което прехвърля заседналата утайка в яма за утайка.

От ямата в утаителния резервоар, утайката се подава в буфер по гравитачен път. Там от него се отделя поток, който се изпомпва обратно в първия басейн за утаяване. Отпадната вода от утаителния резервоар се оттича по гравитация в два паралелно работещи пясъчни филтъра.

Системата за филтрация от типа CONTI FLOW е инсталация за филтриране по посока на потока при непрекъснато обратно промиване на филтърното легло с въздух и вода.

Пречиствателната станция за отпадни води разполага с отделна сграда за складиране и разреждане на химикалите, оборудвана с електрическо и командно табло за цялата станция. Главните сигнали се отчитат в командната зала в сградата на пречиствателната станция и в главната диспечерска зала (DCS).

 

 

 

Начало | За нас | Проекти | Услуги | Контакти

 

© 2016 StroyControl