Рехабилитация на ТЕЦ Марица Изток 3

 

Проектът за рехабилитация на ТЕЦ Марица изток 3 е на стойност 600 млн. евро осигурен от банков консорциум с участието на ЕБВР, и включва комплекс от мерки по удължаване на живота на централата, и привеждане на инсталациите в съответствие със съвременните стандарти за опазване на околната среда, и безопасност на съоръженията.

Изпълнението на проектът е в периода 2001-2010 г.

С изпълнението на проекта се осигури:

  • Удължаване на живота на централата с 15 години.
  • Улавяне на над 90% от образувания при горенето серен диоксид;
  • Изпълнение на изискванията на Европейския съюз и на Протокола от Киото за намаляване на нивата на замърсители във въздуха;
  • Повишаване на надежността на съоръженията;
  • Повишаване на инсталираната мошност на централата с 60 MWel.

 

Когенерация на ЕВН България Топлофикация

 

Във връзка с изтичането на ресурса на съоръженията в ТЕЦ Пловдив Север и необходимостта от оптимизиране на производството на топлинна енергия през 2009 г. , ЕВН България Топлофикация започна проект за изграждане на нова инсталация за съвместо електро и топлопроизводство. При изгражденто се ползва комбиниран газопаров цикъл с газова турбина.

В обхвата на проекта са инсталирани газова турбина, котел утилизатор, парна турбина, топлообменна и помпена станция, електрическа връзка със ситемата на ЕСО, връзка с газопреносната мрежа на Булгартрансгаз и др. спомагателни системи и съоръжения

Главен изпълнител на проекта е Сименс.

През 2011 г. инсталацията е въведена в  експлоатация.

Стойността на проекта е 100 млн. лв.

 

Инсталация за обезводняване на гипсова суспензия (ИОГ) и рехабилитация на циркулационна помпена станция (ЦПС) №1

 

За завършването на цялостната рехабилитация на ТЕЦ Марица изток 2 и във връзка с мерките за привеждане на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в съответствие с изискванията на законодателството в частта “Екология и опазване на околната среда”, съгласно Директива 2001/80/EC, централата пристъпи към изграждане на инсталация за обезводняване на гипсовата суспензия, получена при работата на сероочистващи инсталации за блокове 1 до 6."

Осигуряването на проекта осигурява  възможност за обезводняване на гипсова суспензия до ниво на остатъчна влага 10-15 %. Така отпадъчният продукт от десулфуризацията на димните газове – гипс, се обработва като неопасен отпадък и се транспортира към депо за неопасни отпадъци (гипсоотвал). Полученият обезводнен гипс може да се използва за строителни смеси, в производството на гипсови продукти и за други цели по време на строителния процес.

Проектът е на стойност 20 мил. евро

"Рехабилитация на ЦПС № 1" обхваща проектиране, инженеринг, доставка, изграждане, инсталиране, въвеждане и пускане в експлоатация на шест нови помпени съоръжения, шест комплекта спирателни и възвратни вентили и шест решетки и системи за управление."

Осъществяването на проекта води до по-добра и надеждна експлоатация на циркулационните помпени станции. В резултат на модернизацията, чрез подмяна на съществуващо оборудване и добавяне на нови, отговарящи на настоящите експлоатационни изисквания съоръжения, ще се намалят разходите за поддръжка, както на самата помпена станция, така и за енергийните блокове.

Проектите са реализирани със съфинансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие по Международен фонд „Козлодуй”.

 

 

 

Начало | За нас | Проекти | Услуги | Контакти

 

© 2016 StroyControl