Рехабилитация на ТЕЦ Марица изток 3, обл. Стара Загора

 

Съгласно договора ни с Ентърджи България, за изпълнение на строителен надзор на обект Рехабилитация на ТЕЦ Марица Изток 3, обл. Стара Загора по отношение на нашите ангажименти извършихме следното:

 

  • Консултантски услуги, съгласно Закона за устройство на територията;
  • Оценка на съответствието на инвестиционни проекти в съответствие с изискванията на чл.142 от ЗУТ;
  • Извършване на действия по съгласуване на инвестиционни проекти;
  • Оценка за съответствие на влаганите материали с изискванията на проекта;
  • Оценяване на количество и качество на извършваните работи;
  • Оценка на извършените строително-монтажни работи, съгласно изискванията на строителното законодателство и съответствието им със сключените договори за строителство;
  • Подготовка на документи за назначаване на Държавна приемателна комисия.

Допълнителна информация

 

ТЕЦ Марица изток 3 е най-новата топлоелектрическа централа в България. Тя е една от трите електроцентрали в комплекс „Марица Изток”, който е разположен в югоизточната част на страната. Централата се намира на 280 км. от гр. София и на 68 км. от гр. Стара Загора. Изградена е върху площ от 1000 дка.  в непосредствена близост до с. Медникарово.

 

Централата е с обща инсталирана мощност от 840 MW и се състои от четири генериращи блока. Централата използва местни лигнитни въглища, добивани в рудник Трояново 3 на мини Марица изток и транспортирани до ТЕЦ с лентови транспортьори.

Договорът за изпълнение

Проектът за рехабилитация на ТЕЦ Марица изток 3 е на стойност 600 млн. евро, осигурен от банков консорциум с участието на ЕБВР, и включва комплекс от мерки по удължаване на живота на централата, и привеждане на инсталациите в съответствие със съвременните стандарти за опазване на околната среда, и безопасност на съоръженията.

Изпълнението на проекта е в периода 2001-2010 г.

Технологичното оборудване

Рехабилитацията включа съоръжения и части от тях с изтекъл ресурс и с дефекти които биха ограничили работата на централата. Подменени са изцяло или частично тръбопроводите и арматура за свежа и вторично регрята пара, питателна вода. Премахнати са всички съдържащи азбест материали вкл. изолации на котлите и тръбопроводите, както и оросителната система на охлаждащите кули; Реконструирани са мелещите вентилатори, прахоприготвящите системи и горелките на котлите; подменени са екраните на пещаните кмери и конвективните нагревни повърхности вкл. и въздухоподгревателите; реконсруирани са електрофилтрите на котлите; подменени са сгуропроводите за извозване на пепел до сгуроотвалите; Изградена е нова дренажна система на сгуроотвалите и е осигурено минимизирането на полването на вода за технически нужди. Изграден е нов стъклопластов тръбопровод ф800+ф600 за техническа вода от помпена станция на яз. Розов кладенец до ТЕЦ (16 км). Парните турбини са ремонтирани, а ЦНН са реконструирани, като баумановата степен е премахната, а работните лопатки на ротора са с високоякостни стелитови атакуващи ръбове. В резултат изходящата активна мощност на турбогенераторите е повишена до 227 MW/блок. Подменено е управлението на блоковете.

Сероочистващаинсталация.

Лигнитните въглища с който работи ТЕЦ Марица изток 3 са с високо съдържание на сяра. За намаляване на емитираните серни окиси в атмосферата е изградена сероочистваща инсталация (СОИ). СОИ работи по мокър способ, като димните газове на всеки два от котлите се подават в абсорнер. Очистените димни газове се отвеждат през комини стоящи върху абсорберите. Варовика за СОИ се доставя с ЖП транспорт разтоварна станция, и се съхранява на открит склад. След преминаване през система от трошачки и мелници, варовиковото мляко се подава за третиране на димните газове. При реакцията се получава гипсова суспензия, която се отвежда към обезводнителна инсталация, която чрез система от циклони и лентови вакумни филтри отделя водата от гипсовата суспензия, като се получава гипс с влажност около 20%. Гипса се депонира на гипсоотвал или се ползва за производство на гипсокартонени плоскости от завод на Кнауф (извън проекта).

 

 

 

Начало | За нас | Проекти | Услуги | Контакти

 

© 2016 StroyControl