Строителен надзор

 

Всеки строеж от първа до четвърта категория следва да бъде изпълнен под надзор на лицензиран консултант.

Във връзка с изпълнението на строителния надзор ние отговаряме за:

• законосъобразно започване на строежа;

• правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

• изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и основните изисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011;

• спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, както и недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

• годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

• оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;

• оценката за енергийна ефективност;

• влагането в строежа на продукти с оценено съответствие.

Следим за изпълнението на строителните работи в съответствие със сключените договори.

След завършване на строителните работи и провеждането на проби, доказващи постигането на проектните параметри, заедно с останалите участниците в строителството издаваме протокол за установяване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация. Подготвяме окончателен доклад и технически паспорт на строежа и съдействаме на инвеститора за назначаване на

Държавна приемателна комисия.

Във връзка с изпълнението на задълженията си, ние поддържаме непрекъснат контакт с държавната и общинска администрация имаща отношение към строежа.

 

 

 

Начало | За нас | Проекти | Услуги | Контакти

 

© 2016 StroyControl