Електрическа централа на биомаса с мощност до 4500 KW в гр. Смолян

 

Съгласно договора ни с Бара груп за EPCM услуги на строеж електрическа централа на биомаса с мощност до 4500 KW, УПИ ХVIII и XXIII в кв.34 по отношение на нашите ангажименти извършихме следното:

 

  • Изготвяне на инвестиционен проект за централата;
  • Разработване на проектна документация за обекта, в това число план за безопасност и здраве, план за осигуряване на качеството, времеви графици за изпълнение на работите, организация на строителните и монтажните работи, план за въвеждане в експлоатация и др.;
  • Организиране и съдействие на клиента при сключване на договори за доставки и СМР;
  • Съдействие и представителство при контактите с администрацията;
  • Организиране и съдействие при предявяване на искове по договорите с изпълнители и доставици;
  • Организиране на пусковоналадъните работи;
  • Завършване на обекта и издаване на екзекутивна документация;
  • Участие в работата на приемателната комисия.

Допълнителна информация

 

Електрическата централа е ситуирана в промишлената зона на гр. Смолян, кв. Устово. Разположена е в съществуващата сграда, която e ремонтирана и отговаря на изискванията на новата когенерационна централа по отношение изискванията за безопасност, стабилност и функционалност.

Електрическата централа е с брутна електрическа мощност от 4.4 MWel, като към момента е изграден първи етап с мощност 2 MWel.

Горивото за централата е дървесен чипс, като горивното стопанство се състои от приемен външен склад, захранващ бункер, сушилна и сепариращи инсталации и лентови транспортьори.

Прилаганата технология за термична газификация на дървесината на американската компания ZEROPOINT CLEAN TECH.

Полуденият при газификацията продукт след очистване се изгаря в двигател с вътрешно горене GE Jenbacher GmbH.

Произведената електроенергия след блочния трансформатор се подава в мрежата на ЕВН в трафо Бяла на страна 20 kV. За осигуряване на техническо, противопожаро и битово водоснабдяване е изградена водопроводна и канализационна връзка свързваща централата с инфраструктурата на ВиК Смолян.

 

 

 

Начало | За нас | Проекти | Услуги | Контакти

 

© 2016 StroyControl