Избор на изпълнител на проекта

 

Изборът на изпълнител е основополагащ за изпълнение на проекта. Използвайки дългогодишният ни опит, ние разработваме изискванията, в сътрудничество с инвеститора, към бъдещите кандидати за изпълнители на проекта.

Изработваме система от показатели за сравняване на представените оферти. Тази дейност е свързана с технически, финансови и правни аспекти при подготовката на тръжни процедури и съдействие при изготвяне на договори за изпълнение и помощ при оценка на офертите.

Инженер на проекта

 

Ние се ангажираме с успешното изпълнение на проекта. Стриктно следим всички етапи на инвестиционния процес.

Фазите, през които се преминава от инвестиционно намерение до завършен краен продукт са:

• Ангажиране;

• Планиране;

• Изготвяне на концептуален дизайн;

• Развитие на дизайна;

• Документиране на строителството;

• Искане за строителни разрешителни;

• Отсъждане на договора/Преговори;

• Строителство/Мониторинг на строежа;

• Подготовка за пускане в експлоатация;

• Оценяване на дефекти.

 

Прединвестиционни проучвания

 

Прединвестиционното проучване е важен етап от инвестиционния процес, с който можем да определим разумността на идеята, нейната нормативна рамка, възможните технически и архитектурни решения.

Благодарение на това проучване можем да добием представа, относно експлоатацията и енергийните разходи, финансовите средства за реализация на проекта, както и други възможности за финансиране и изпълнение на проектите.

Прединвестиционните проучвания полагат основата за разработване на примерни задания към бъдещите изпълнители.

Етапите при изготвяне на прединвестиционните проучвания са следните:

• Правен анализ;

• Технически анализ;

• Енергиен анализ;

• Икономически и финансов анализ.

 

Оценяване на съответствието на Проекта

 

Съгласно действащото законодателство за одобряване на инвестиционен проект от първа или втора категория е необходимо да бъде извършена оценка на съответствието на проекта.

Изискванията са посочени в чл. 142, ал. 5 от Закона за устройство на територията. Тази дейност се извъшва с издаден лиценз от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Разполагаме с необходимите специалисти и лицензи, във връзка с изискванията за извършване на оценка на съответствие по част „Конструктивна“ и част „Енергийна ефективност“ на проекта.

 

Строителен надзор

 

Всеки строеж от първа до четвърта категория следва да бъде изпълнен под надзор на лицензиран консултант.

Във връзка с изпълнението на строителния надзор ние отговаряме за:

• законосъобразно започване на строежа;

• правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

• изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;

• спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, както и недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

• годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

• оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;

• оценката за енергийна ефективност;

• влагането в строежа на продукти с оценено съответствие.

Следим за изпълнението на строителните работи в съответствие със сключените договори.

 

EPCM – Инженеринг, доставки и управление на строителството

 

Компанията изпълнява ЕРСМ-услуги: проектиране, доставка и управление на строителството.

Възложителят изпълнява строителните дейности с други фирми, договорени директно с него.

Строителните дейности се ръководят от EPCM-компанията – от името на възложителя. При договори за изпълнение на сложни и големи проекти до голяма степен възложителя управлява разходите и в по-голяма степен има лостове за управление на риска.

 

 

 

Начало | За нас | Проекти | Услуги | Контакти

 

© 2016 StroyControl