EPCM – Инженеринг, доставки и управление на строителството

 

Компанията изпълнява ЕРСМ-услуги: проектиране, доставка и управление на строителството.

При този вид договори за строителство дейностите по проекта се ръководят от EPCM-компанията – от името на възложителя. При договори за изпълнение на сложни и големи проекти до голяма степен възложителя управлява разходите и в по-голяма степен има лостове за управление на риска.

Дейностите на EPCM-компанията включват:

  • Избор на изпълнители: помага и съветва възложителя при избор и при преговорите с независими доставчици и изпълнители;
  • Гаранции: съветва възложителя  относно гаранции за всеки доставчик и изпълнител. Гаранциите се договарят индивидуално с всеки доставчик от възложителя и се издават дирекно към възложителя (обикновено под формата на гаранция за изпълнение);
  • Безпопасност: организира безопасността на площадката, но безопасността е правна отговорност между възложителя и подизпълнителите договорена в споразуменията;
  • Разрешителни: организира и процедира издаване на необходимите разрешителни от името и за сметка на възложителя. EPCM-компанията подпомага възложителя в подготовка на необходимите документи за издаване на разрешителните.
  • Бюджет: подпомага и съветва възложителя относно финансовите рискове, като загубите и печалбите са за сметка на възложителя.
  • Текущи разходи: администрира и управлява текущите разходи за проекта.
  • Финансиране: то може да бъде всяка комбинация от авансови плащания, отворени сметки и акредитиви. EPCM-компанията съдейства във всички преговори от името на собственика.
  • Правни услуги: EPCM-компанията съдейства и подпомага възложителя в преговорите/спорове по всички договори за доставка и изпълнение.

 

 

 

Начало | За нас | Проекти | Услуги | Контакти

 

© 2016 StroyControl